gelden voor de volgende webshop namen: GISSdesign.nl en GISSdesign.de en GISSdesign.be

Artikel 1. Definities1.1.In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a) GISSdesign: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: GISSdesign gevestigd aan de Berkelaarsweg 25 te Echt,ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK- nummer 54283612.
b) klant: de wederpartij die met GISSdesign een overeenkomst aangaat;
c) overeenkomst: de overeenkomst tussen GISSdesign en de klant;
d) website: de website www.GISSdesign.nl, -GISSdesign.de en -GISSdesign.be die door GISSdesign worden beheerd.


Artikel 2. Algemeen2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen GISSdesign en de klant waarop GISSdesign deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GISSdesign, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. GISSdesign en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3. Aanbiedingen en offertes3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. De door GISSdesign opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.
3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4. Afbeeldingen, prijzen en verder door GISSdesign verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden GISSdesign niet.
3.5. GISSdesign is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
3.6. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.


Artikel 4. Afbeeldingen en producten4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
4.2. Aangeboden producten kunnen vervaardigd zijn van natuurlijke materialen. Afbeeldingen van dergelijke producten dienen slechts ter indicatie beschouwd te worden, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
4.3. Bij sommige producten kan de klant kiezen tussen gebruikt of nieuw steigerhout. Gebruikt steigerhout is in de bouw gebruikt waardoor op het steigerhout verf- en/of cementresten te vinden zijn. Dergelijke verf- en/of cementresten horen op het product en leveren derhalve geen gebrek op in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
4.4. Indien de klant het product zelf samenstelt, dan is de klant verantwoordelijk voor het uiteindelijke ontwerp en de kwaliteit van het product.


Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen of op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van GISSdesign.
5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt GISSdesign de klant via de e-mail een bevestiging dat GISSdesign de bestelling heeft ontvangen.


Artikel 6. Levering en openingstijden magazijn6.1. Meubels worden als bouwpakket geleverd of gemonteerd indien zo overeengekomen.
6.2. De klant kan bij de bestelling kiezen of hij het product wil ophalen of dat GISSdesign het product naar de klant laat opsturen.
6.3. Indien is overeengekomen dat de klant het product ophaalt, dan kan dat bij het magazijn van GISSdesign, dag en tijdstip in onderling overleg.
6.4. De door GISSdesign opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
6.5. In het geval dat een door GISSdesign met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
6.6. De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan de klant kenbaar gemaakt.


Artikel 7. Herroepingsrecht7.1. De klant heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. GISSdesign zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren.
7.2. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
7.3. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het geleverde product naar de specificaties van de klant is vervaardigd. Dit is o.a. het geval indien de klant een meubel zelf heeft samengesteld.


Artikel 8. KlachtenGISSdesign e-mail: service@GISSdesign
8.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct en uiterlijk binnen 8 dagen na de levering aan GISSdesign gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij GISSdesign meldt, dan is GISSdesign niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
8.2. Klachten kunnen gemeld worden bij:
8.3. Klachten worden door GISSdesign binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.


Artikel 9. Betaling9.1. De klant kan het via de website bestelde product betalen middels; overschrijving, iDEAL en PayPal.


Artikel 10. Aansprakelijkheid10.1. GISSdesign kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
10.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. GISSdesign is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
10.3. GISSdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat GISSdesign is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.4. GISSdesign is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of de door GISSdesign verstrekte instructies.
10.5. GISSdesign is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.6. Indien GISSdesign aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GISSdesign beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GISSdesign of haar ondergeschikten.


Artikel 11. Overmacht11.1. In geval van overmacht is GISSdesign niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover GISSdesign als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.


Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten12.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door GISSdesign geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van GISSdesign mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.


Artikel 13. Geheimhouding13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waar